§ 1. FÖRBUNDETS NAMN
1. Armeniska Riksförbundet i Sverige, med förkortningen ARS.

§ 2. FÖRBUNDETS VERKSAMHETSOMRÅDE
1.Förbundets verksamhetsområde är Sverige med sitt säte i stad beslutad av sittande styrelse.

§ 3. FÖRBUNDETS KARAKTÄR
1. Förbundet består av armeniska föreningar/organisationer i Sverige och är partipolitiskt och religiöst obundet och är öppen för alla armeniska organisationer, så länge deras stadgar inte står i direkt konflikt med Riksförbundets och det inte föreligger några intressekonflikter.

§ 4. FÖRBUNDETS MÅLSÄTTNINGAR
1. Att representera armenier och armeniska medlemsföreningar i Sverige.
2. Att samordna, stödja och presentera medlemsföreningarnas arbete.
3. Att bevara, utveckla och presentera den nationella, språkliga och kulturella identiteten inom ramen för ett multikulturellt svenskt samhälle.
4. Att verka för enighet och samarbete bland armenier och armeniska föreningar i Sverige.
5. Att upplysa armenier om det svenska samhället.
6. Att hjälpa armenier i Sverige i allmänhet och armeniska flyktingar i synnerhet i deras sociala frågor samt upplysa dem om deras rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället.
7. Att verka för armenier med integration och anpassning i det svenska samhället genom information, möten, cirklar och seminarier.
8. Att aktivt arbeta med åtgärder mot missbruk av alkohol och narkotika bland armeniska ungdomar och informera dem om konsekvenserna av missbruket, genom t ex möten, film, muntlig och skriftlig information.
9. Att engagera sina medlemmar i fred och antirasistiska rörelser och verka för förebyggande åtgärder mot diskriminering.
10. Att arrangera seminarier, konferenser, cirklar, föreläsningar och utställningar om Armeniska folkmordet och bevaka den armeniska frågan.
11. Att samarbeta med andra svenska och utländska organisationer och svenska myndigheter för förverkligandet av förbundets målsättningar.
12. Att informera svenskar och svenska myndigheter om armenier, armenisk kultur, språk, historia och religion.
13. Att informera medlemsföreningar och svenska myndigheter om situationen och utvecklingen i Armenien, Kaukasien, Historiska Armenien och den armeniska diasporan.
14. Att sprida armeniska kulturen och armeniska språket bland armenier i Sverige.
15. Att skapa utvecklingsmöjligheter för de armeniska barnen i Sverige samt stimulera ungdomarna till högre utbildning.
16. Att ordna utflykter och sommarläger för medlemmarna.
17. Att ordna armeniska konserter och fester för både armenier och Armenienvänner.
18. Att verka för att de armeniska barnen får hemspråksundervisning genom sina hemkommuner, lokalföreningar eller kulturcentret Hay Doun.
19. Att verka för utveckling och ökning av de lokala föreningarna inom landets kommuner och vara behjälplig vid start av nya.
20. Att knyta goda kulturella band med armenier i hela världen, framförallt Armenien.
21. Att sträva efter ett bra samarbete med armeniska kyrkorna och dess kyrkoråd.
22. Att ge ut tidskriften Nor Horizon, som är en månatlig-, kulturell-, nyhets- och informationstidning.

§ 5. VERKSTÄLLANDET AV FÖRBUNDETS MÅLSÄTTNINGAR
1. Att knyta kontakter med svenska myndigheter.
2. Att publicera informationsblad och arbeta för att komma till tals genom massmedia samt organisera konferenser, kurser, kulturevenemang och dylikt.
3. Att samarbeta med medlemsföreningar och starta olika projekt.
4. Att engagera sig i armeniska barnens undervisningsfrågor i armeniska.
5. Att publicera en tidskrift både på armeniska och svenska en gång i månaden.
6. Förbundsstyrelsen och medlemsföreningar skall ömsesidigt samarbeta med varandra för förverkligande av Förbundets målsättning.
7. Att samarbeta med andra invandrarorganisationer i Sverige för att föra fram gemensamma frågor.
8. Att samarbeta med armeniska organisationer i Europa.

§ 6. MEDLEMSKAP
1. Varje armenisk förening/organisation som är verksam minst ett år i någon kommun, har minst 15 medlemmar, som har stadgar och program, som godtar förbundets stadgar och program och betalar sin medlemsavgift kan bli medlem i förbundet.
2. Beslut om medlemsansökan till förbundet skall fattas av lokalföreningens årsmöte.
3. Varje förening som vill bli medlem i förbundet, måste ansöka om medlemskap skriftligen och bifoga sin ansökan följande handlingar; Beslut om medlemsansökan till förbundet, föreningens stadgar och program samt förteckning över antal medlemmar och styrelseledamöter
4. Efter ansökan beslutar förbundets styrelse, senast inom två månader efter inlämning om föreningens medlemskap. Förbundsstyrelsen beslutar antingen om medlemskap eller avvisar ansökan. Varje förening äger rätt i att vid förbundets årsmöte ifrågasätta förbundsstyrelsens avslag.
5. Förbundets årsmöte beslutar om föreningens klagomål om medlemskap. Ingen förening äger rätt att ifrågasätta beslut tagna av årsmötet.
6. Medlemsföreningar bör följa de beslut som fattas av förbundet.
7. Medlemsföreningar är fria i sina interna verksamheter så länge deras verksamhet i föreningen inte strider mot förbundets stadgar och beslut.
8. Medlemsföreningar skall kunna utnyttja förbundets möjligheter på lika villkor. Förbundsstyrelsen har full beslutande rätt
9. Medlemsföreningar skall ha betalt sina medlemsavgifter senast två månader föreförbundets årsmöte. En försening av inbetalningen kan accepteras av styrelsen om skälen är godtagbara och medlemsavgiften betalas innan årsmötet i annat fall mister föreningen sina rättigheter i årsmötet. Föreningen behåller dock sitt medlemskap tills orsakerna för detta klargjorts. Dock mister föreningen sitt medlemskap om de ännu tre månader efter årsmötet inte betalt sitt medlemskap.
10. Om antalet medlemmar i en förening understiger 15, får den inte representeras av ombud i förbundets årsmöte. Den kan istället sända en observatör till årsmötet.
11. Enskilda personer kan bli medlem i riksförbundet under förutsättning att det saknas medlemsförening i den kommun där personen bor.
12. Enskilda medlemmar har rätt att delta i all verksamhet bedriven av riksförbundet utan rösträtt.
13. Enskilda medlemmar får inte väljas till riksförbundets styrelse.

§ 7. HEDERSMEDLEM
1. Motivering för att nominering till hedersmedlem i ARS är som följer: En hedersmedlem är en sådan person som synnerligen främjat ARS intressen och strävanden.
2. Styrelsen och/eller årsmötet har rätt att nominera personen i fråga som hedersmedlem medan bifallandet vilar hos årsmötet.
3. Hedersmedlemmar har samma rättigheter som enskilda medlemmar.

§ 8. MEDLEMSAVGIFT
1. Medlemsföreningar betalar årlig medlemsavgift till riksförbundet enligt antal medlemmar i föreningen
2. Medlemsavgiften betalas till riksförbundet senast två månader före riksförbundets årsmöte.
3. Förbundets medlemsavgift och storlek fastställs av årsmötet.

§ 9. UTESLUTNING OCH UTTRÄDE UR RIKSFÖRBUNDET
1. Om antalet medlemmar i en förening understiger 15 under två på varandra följandeårsmöten förlorar föreningen sitt medlemskap i förbundet. Föreningen mister sin styrelseplats tills de åter överstiger 15 medlemmar. Förbundsstyrelsen bör rapportera detta i förbundets årsmöte.
2. Utträde ur riksförbundet är fritt.
3. Medlemsförening som vill utträda ur riksförbundet måste ansöka om utträde med protokollutdrag av vilket framgår att beslut om utträde har tagits av föreningens årsmöte.
4. Beslutet skall vara i enlighet med föreningens stadgar.
5. Medlemsförening eller medlem som inte betalar sin medlemsavgift till riksförbundet förlorar därmed sitt medlemskap.
6. Medlemsförening eller enskild medlem som motarbetar riksförbundets stadgar och målsättningar, som handlar till uppenbar skada för riksförbundets syften utesluts av årsmötet.
7. Enskild medlem som medvetet handlar till uppenbar skada för riksförbundets syften och målsättningar kan även uteslutas av förbundsstyrelsen efter tre varningar.
8. Utesluten förening/enskild medlem har rätt att överklaga beslutet till riksförbundets nästa årsmöte. Överklagandet skall vara skriftligt.

§ 10. FÖRBUNDETS ORGAN
1.Förbundets årsmöte
2.Förbundsstyrelsen (två ombud; en ordinarie och en suppleant från varje medlemsförening)
3.Revisorerna

11. FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE
1. Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ och äger rum en gång om året under perioden 15 februari-31 mars.
2. För att årsmötet skall kunna öppnas, bör fler än hälften, d.v.s. 51 procent av ombuden vara närvarande. Om denna kvot inte uppnås bör årsmötet skjutas upp med två veckor. Om den ovannämnda kvoten trots uppskjutningen inte uppnås bör årsmötet öppnas oavsett antalet närvarande ombud.
3. Förbundsstyrelsen skall meddela datum och plats för årsmötet senast en månad i förväg.
4. Förbundets verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse skall sändas till alla medlemsföreningar senast en månad före förbundets årsmöte.
5. Inkomna förslag, styrelsens förslag och förslag om stadgeändring skickas till medlemsföreningar/ombuden tillsammans med kallelsen till årsmötet.
6. Ledamöterna i förbundsstyrelsen får delta i förbundets årsmöte i egenskap av ombud om lokala föreningar så önskar, men de får inte delta i omröstning gällande deras ansvarsfrihet.
7. Antalet ombud för varje medlemsförening fastställs enligt antalet medlemmar i föreningen. Varje förening som har upp till 15 medlemmar skall representeras av 2 ombud. Utöver dessa 15, som är ett grundtal, har varje förening rätt till 1 ombud per jämna tjugotal. Med föreningsmedlemmar menas de betalande medlemmar som fyllt 7 år. Person som är medlem i mer än en medlemsförening måste välja huvudförening för både medlemsantal samt för representation som ombud.
8. I förbundets årsmöte får antalet deltagande ombud per förening på intet sätt överstiga det antal som representerar 50 % av det totala antalet ombud.
9. De ombud som har fått i uppdrag av förbundets årsmöte att arbeta i någon av förbundets organ bör fortsätta med sitt uppdrag fram till påföljande årsmöte. Ombudets uppdrag bör fortsätta även om den förening han/hon representerar säger upp hans/hennes uppdrag i förbundet eller blir utesluten i förbundet. Ombudets uppdrag kan upphöra på egen begäran.
10. Förbundets årsmöte, väljer ledamöter till förbundsstyrelsen och andra förbundsorgan endast bland föreningsombuden.
11. Förbundets årsmöte fattar sina beslut på grundval av principen om enkel majoritet. Paragraf 23 (Upplösning av förbundet) är undantaget för denna regel.
12. Dagordningen som är mötets företeckning över de ärenden som ska behandlas, måste överensstämma med årsmötets uppgifter och se ut enligt nedan:
        1.Mötets öppnande
        2.Val av mötesfunktionärer:
                1.ordförande
                2.sekreterare
                3.2 protokolljusterare
        3.Fastställande av dagordning
        4.Frågan om mötet är utlyst på behörigt sätt
        5.Förbundets verksamhetsberättelse
        6.Förbundets ekonomiberättelse
        7.Revisorernas berättelse
        8.Beslut för ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
        9.Stadgeändring
        10.Val av styrelse
                1.Två ombud, en ordinarie och en suppleant från varje medlemsförening, ingår i styrelsen. Dessa skall vara namngivna vid konstituerande styrelsemötet efter årsmötet.
        11.Val av 2 revisorer
        12.Val av ansvarig utgivare för förbundets tidskrift
        13.Övriga frågor
        14.Avslutning
13. Förslag/motioner till årsmötet från medlemsföreningar skickas in minst sex veckor innan mötets sammankomst.
14. Om årsmötet inte avslutas i den föreslagna tiden ska ett extra eller fortsättningsmöte hållas senast fyra veckor efter kallelsen. 

§ 12. EXTRA ÅRSMÖTE
1. Extra årsmöte skall hållas om förbundsstyrelsen så beslutar det och/eller om en enkel majoritet av medlemsföreningarna begär detta.
2. Beslutet om extra årsmöte bör meddelas medlemsföreningarna en månad i förväg. Medlemsföreningarna kan utse nya ombud genom omval vid medlemsmöte eller nöja sig med sina gamla ombud då förbundet beslutar om extra årsmöte.
3. På extra årsmötet diskuteras endast de frågor som föranlett extra årsmötet.
4. Extra årsmötet fungerar enligt samma grunder som vid ett ordinarie årsmöte.
5. Om årsmötet inte avslutas i föreslagna tiden ska ett extra eller fortsättningsmöte hållas senast fyra veckor efter kallelsen. 

§ 13. FÖRBUNDSSTYRELSE
1. Förbundsstyrelsen består av 1 ombud från varje medlemsförening/medlemsorganisation.
2. Förbundsstyrelsen skall, vid sitt första möte, utse ordförande, viceordförande, förbundssekreterare, förbundskassör samt kontaktman. Förbundsstyrelsen är skyldig att verkställa beslut tagna av årsmötet samt ansvara för förbundets totala verksamhet.
3. Förbundsstyrelsen samlas minst en gång varannan månad. Det åligger ordföranden att kalla styrelsen till möte. Vid behov kan även majoriteten av ledamöter kalla styrelsen till extra möte.
4. Förbundsstyrelsen fattar sina beslut på grundval av principen om enkel majoritet.
5. Styrelseledamöternas röststyrka motsvarar enligt ett röstetal som är lika stor som antalet ombud som föreningen hade i senaste årsmötet. Beslut fattas med enkelt majoritet och då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika antal rösträtt har ordföranden utslagsröst.
6.Förbundsstyrelsen skall vid behov bilda verksamhetskommittéer med en kommittéansvarig som leder kommittéarbetet.
7. Om en ordinarie ledamot inte deltar vid tre påföljande sammanträden utan anmälan av godtagbara skäl, skall hans/hennes plats ställas till förfogande. Bedömningen av huruvida angivet skäl är acceptabelt eller inte avgöras av styrelsen. Medlemsföreningen kan skriftligen presentera ny representant.
8. Varje medlemsförening skall utöver en ordinarie representant även välja och presentera en suppleant
9. Suppleanterna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid förbundsstyrelsens sammanträden, dock ej rösträtt.
10. Vid frånvaro av ordinarie ledamot i ARS styrelsesammanträden inträder suppleant med rösträtt.
11. Begäran om utträde ur styrelsen görs skriftligen. Efter accepterat utträde, blir suppleanten ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. Medlemsföreningen skall innan nästa ordinarie styrelsemöte skriftligen presentera ny representant samt suppleant.

§ 14. ORDFÖRANDENS UPPGIFTER
1. Ordföranden representerar förbundet, både utåt och inom förbundets olika organ samt fungerar som mötesordförande vid styrelsemöten.
2. Ordföranden observerar arbetskommittén och överser förbundets verksamhet.
3. Ordföranden ska lyda fattade beslut av årsmötet och styrelsen samt se till att dessa beslut genomförs.
4. Ordföranden tillsammans med kassören är firmatecknare

§ 15. VICEORDFÖRANDENS UPPGIFTER
1. Viceordföranden ska assistera ordföranden i hans/hennes arbete
2. Vid ordförandens frånvaro övertas hans/hennes ansvar och befogenheter av vice ordföranden.

§ 16. SEKRETERARENS UPPGIFTER
1. Sekreteraren ansvarar för utskrivning av förbundets handlingar, för styrelsens protokoll och förbundets arkiv.
2. Sekreteraren håller en förteckning över medlemsföreningarnas medlemmar.

§ 17. KASSÖRENS UPPGIFTER
1. Kassören ansvarar för förbundets räkenskaper och tillgångar samt håller en förteckning över förbundets inventarier och bokför förbundets räkenskaper.
2. Kassören skall också redogöra för bokföringen inför förbundets årsmöte.
3. Kassören skall vid varje styrelsemöte redogöra för alla ekonomiska transaktioner sedan förra mötet samt alla planerade fram till nästa möte.

§ 18. REVISORER
1. Revisorskommittén utses av årsmötet och består av 2 ordinarie ledamöter. Revisorerna skall vid sitt första möte utse huvudrevisor. Huvudrevisorn kallar kommittén till möte, håller och arkiverar protokoll samt sköter kontakterna med förbundets andra organ.
2. Revisorerna skall kontrollera förbundets räkenskaper och förse årsmötet med rapporter.
3. Revisorerna granskar förbundets verksamhet, styrelsens arbete, kontrollerar kassabok och verifikationer.
4. Revisorerna kontrollerar alla protokoll från förbundsmöten, och årsmötet, för att se att de är justerade och att alla beslut blivit verkställda.
5. Revisorerna ska avlämna en berättelse med ett yrkande om till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen. Det betyder att revisorerna föreslår till årsmötet om att ge godkännande eller inte till styrelsen för det sätt den fört räkenskaperna och bedrivit verksamheten under det gångna verksamhetsåret.
6. Revisorerna ska efter granskningen av föregående års räkenskaper rekommendera huruvida årsmötet ska bevilja den sittande styrelsens ansvarsfrihet eller inte.

§ 19. ÄNDRINGAR I FÖRBUNDETS STADGAR
1. Förändringar i förbundets stadgar kan ske endast vid förbundets årsmöte.
2. Ändringar i förbundets stadgar ska antas med enkel majoritet av de närvarande vid ett behörigt årsmöte.
3. Ändring av §23 (Upplösning av förbundet) kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande årsmöten med minst tre månaders mellanrum.

§ 20. FÖRBUNDETS EKONOMI
1. Förbundets kapital skall bevaras i ett postgiro eller bankkonto. Förbundets styrelse bär gemensamt ansvar för kontot. Förbundets ordförande och kassör skall vara firmatecknare för förbundet.. Dessa kan utan beslut från förbundsstyrelsen, var för sig besluta om utgifter upptill summa fastställt av styrelsen. För större summor, fastställt av styrelsen, krävs två firmatecknare och då behövs bådas namnteckningar för sådana transaktioner.
2. Förbundets inkomstkällor är följande:
        1.Medlemsavgifter.
        2.Inkomster av förbundets verksamhet.
        3.Bidrag från stat och kommun.
        4.Gåvor och donationer.

§ 21. REDAKTIONSSTYRELSE FÖR FÖRBUNDETS TIDSKRIFT
1. Förbundsstyrelsen utser ansvarig utgivare för förbundets tidskrift. Medlemmar i redaktionen skall vid sitt första möte utse övriga befattningar för tidskriften.
2. Ansvarig utgivare, som representerar förbundets tidskrift, skall kalla till möten minst en gång varannan vecka och leda redaktionsmöten.
3. Redaktionssekreteraren skall hålla mötesprotokoll och sköta redaktionens brevväxlingar samt ansvara för tidskriftens arkiv.
4. Redaktionskassören skall bokföra tidskriftens räkenskaper.

§ 22. UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET
1. Beslut om upplösning av förbundet kan endast fattas av två på varandra årsmöten eller extra inkallat förbundsmöten med minst tre månaders mellanrum för att träda i kraft.
2. För ett sådant beslut krävs tre fjärdedelar av de närvarande ombudens röster.
3. Vid upplösnings beslut skall förbundets tillgångar föras över till en sammanslutning med målsättningar identiska med förbundets
4. Årsmötet beslutar om vilken sammanslutning som skall ta över förbundets tillgångar.

 

(Reviderad och antaget vid årsmötet i Kista den 6 april 2013)